Jurisprudentie

De verschillende wetten en regels kunnen verschillend geïnterpreteerd worden. Deze interpretatiemogelijkheden worden beperkt door eerdere gerechtelijke uitspraken, jurisprudentie. Wanneer een juridisch geschil leidt tot een gerechtelijke uitspraak, moet daar bij vergelijkbare geschillen rekening mee worden gehouden. In dit dossier is een aantal belangrijke uitspraken verzameld.

Karakteristieke panden via bestemmingsplan beschermd tegen sloop

De rechter heeft bevestigd dat een gemeente in het bestemmingsplan een sloopverbod kan opnemen om de sloop van een cultuurhistorisch waardevol pand te verbieden. In artikel 3.3 van de Wro staat dat de bestemmingsplannen door middel van een omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerken een ‘verwezenlijkte bestemming gehandhaafd en beschermd kan worden’. In artikel  2.1. eerste lid onderdeel g van de Wabo is het sloopvergunningstelsel genoemd. De combinatie van deze artikelen heeft discussie opgeleverd over de criteria waaraan de sloopvergunning getoetst zou moeten worden. De rechter heeft bepaald dat de criteria voor deze sloopvergunning in de Wabo en de Wro niet uitputtend zijn. Dit betekent dat de criteria voor het weigeren van de sloopvergunning het bestemmingsplan kunnen worden vastgelegd. Het behoud van cultuurhistorische waarde kan een legitiem motief zijn.

Bron: ABRvS 15 januari 2014, TBR 2014/60 en ABRvS 19 maart 2014, TBR 2014/62.

Niet tijdig mededelen uitgebreide Wabo-procedure: vergunning verleend

Het is belangrijk de goede Wabo-procedure te vermelden in de ontvangstbevestiging van de vergunningaanvraag.

Wanneer de uitgebreide Wabo-procedure nodig is en dat niet is vermeld in de ontvangstbevestiging dan kan mededeling nog gedaan worden vóór afloop van de reguliere Wabo-procedure. Verzuimt de gemeente dit, dan is de omgevingsvergunning van rechtswege verleend. In deze zaak moest de gemeente een dwangsom betalen van € 1.260,–

Lees uitspraak

 Andere belangrijke uitspraken:

>”Financiële gevolgen eigenaar geen reden om af te zien van handhaving”

>“Bijbehorend bouwwerk mag niet vergunningvrij worden gebouwd bij een gemeentelijk monument”

 

Meer jurisprudentie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft jurisprudentie verzameld omtrent gebouwde monumenten. Ook Interomgeving.nl en Monumenenrecht.nl hebben een selectie gemaakt van jurisprudentie. Op de jurisprudentie databank jure.nl kan daarnaast op trefwoord ‘monumentenwet’ gezocht worden naar rechterlijke uitspraken rondom monumenten.

Publicatiedatum: 26 juli 2017