Europese verdragen

 

Inleiding

Ook in Europese context wordt gestreefd naar de instandhouding van Erfgoed. In verschillende Europese bestuurslagen wordt erfgoed geagendeerd. Het Europees parlement heeft zich voorgenomen het jaar 2018 uit te roepen tot Europees Erfgoed jaar. Nu al heeft Nederland meerdere Europese verdragen ondertekend die tot doel hebben cultureel erfgoed in stand te houden.

(Info via Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Verdrag van Malta

Dit verdrag wordt ook wel Conventie van Valletta genoemd. Het Verdrag beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. In 1992 ondertekende Nederland het ‘Verdrag van Malta’ van de Raad voor Europa. In het verdrag is de omgang met het Europees archeologisch erfgoed geregeld. Dit heeft zijn doorwerking gekregen in de Monumentenwet 1988. De essentie is dat voorafgaand aan de uitvoering van plannen onderzoek moet worden gedaan naar de aanwezigheid van archeologische waarden en daar in de ontwikkeling van plannen zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Verdrag van Granada

In 1994 is Nederland toegetreden tot het Verdrag van Granada, waarin staat de bescherming van het architectonische erfgoed een essentieel doel is van de ruimtelijke ordening: niet alleen bij de planologische uitwerking, maar ook het vormgeven aan ontwikkelingen. De uitwerking van dit Verdrag lijkt echter pas door de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg vorm te krijgen.

Europese landschapsconventie – Landschapsmanifest

De Europese Landschapsconventie (Verdrag van Florence, 2000) is een verdrag waarin in het thema landschap integraal behandeld wordt. Belangrijke doelen van dit verdrag zijn bescherming, beheer en inrichting van landschappen en het organiseren van Europese samenwerking op dit gebied. In Nederland is dit uitgewerkt in het Landschapsmanifest. Stichting Landschapsmanifest bestaat uit 48 maatschappelijke organisaties die samen vinden dat het thema landschap hoger op de agenda moet komen. Hier kunt u naar de website van Landschapsmanifest.

 

Publicatiedatum: 26 juli 2017