Aanwijzing provincies

Provinciale monumenten

(Info via rijksoverheid.nl)

Provinciale monumenten zijn gebouwen die op de provinciale monumentenlijst staan en vanuit de provincie worden beschermd. Alleen Noord-Holland en Drenthe kennen provinciale monumenten. De Provinciale Staten wijzen daar provinciale monumenten aan. De provinciale monumentenlijsten helpen de provincies bij het toekennen van subsidies.

De provincie Limburg wijst geen provinciale monumenten aan, maar voert wel een zelfstandig erfgoedbeleid. Hierdoor kan Limburg zelfstandig aanvullende financiële ondersteuning bieden aan (rijks)monumenten.

Provinciale steunpunten erfgoed

(Info via rijksoverheid.nl)

Elke provincie heeft een provinciaal steunpunt monumentenzorg en archeologie. Dit steunpunt biedt ondersteuning aan gemeenten in hun monumentenbeleid.

Provinciale verordening

(Info via cultureelerfgoed.nl/handreikingerfgoedenruimte)

Provincies kunnen een verordening opstellen om hun belangen en de doorwerking ervan in het gemeentelijk beleid zeker te stellen. In een provinciale verordening kunnen regels opgenomen worden met betrekking tot bestemmingsplannen en andere juridische ruimtelijke instrumenten. Ook het behoud van cultureel erfgoed kan in een verordening geregeld zijn. Provincies die monumenten hebben aangewezen, hebben ook een monumentenverordening.

 

Publicatiedatum: 20 april 2017