Toezicht en Handhaving

Erfgoedinspectie

(info via www.erfgoedinspectie.nl)

De Erfgoedinspectie ziet toe op de naleving van de Monumentenwet 1988 en aanverwante regelgeving. Daartoe ziet de Erfgoedinspectie toe op het stelsel van de monumentenzorg als geheel. Het toezicht richt zich op alle verantwoordelijken (actoren) voor de monumentenzorg. Verder kan iedereen die iets doet met rijksmonumenten, te maken krijgen met de Erfgoedinspectie als de inspectie verzoekt om informatie. Bijvoorbeeld als u zelf eigenaar bent van een rijksmonument, of als u restauratiearchitect bent of lid van een welstands- of monumentencommissie.

Van 2005 tot en met 2012 deed de Erfgoedinspectie steekproefsgewijs onderzoek naar de monumentenzorg bij gemeenten. De rapporten zijn openbaar en toegankelijk.

In het in maart 2013 gepubliceerde rapport Erfgoed in goede handen? constateert de Erfgoedinspectie dat veel gemeenten met een grote inzet en passie werken aan het erfgoed. Maar niet altijd, en niet overal, zijn de gebouwde rijksmonumenten, de door het Rijk beschermde stads- en dorpsgezichten en het archeologisch erfgoed in goede handen. Ook  de beleidsreactie van de Minister van OCW is te lezen.

Tool ‘Monumententoezicht’ (ontwikkeld door FGM en ERM)

Monumententoezicht is een hulpmiddel voor de bouwkundig onderlegde toezichthouder en voor de juridisch medewerker die belast is met het toezicht en de handhaving bij werkzaamheden aan gebouwde monumenten. Met deze site willen de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) praktijkkennis overdragen en door het formuleren van handreikingen een bijdrage leveren aan een onderbouwde en uniforme werkwijze van gemeenten. De site is tot stand gekomen in samenwerking met Oom Adviesbureau.

Op de website vindt u de belangrijkste elementen van een gebouw opgesomd: Constructief, Gevels, Ramen / Deuren, Daken, Interieur, etc. Per gebouwelement zijn de werkzaamheden die aan deze elementen uitgevoerd kunnen worden benoemd. Per werkzaamheid is vervolgens een juridisch en restauratie-technische toets beschreven. Monumententoezicht.nl ordent en biedt overzicht. Deze website inclusief toezichtsrapportage kan worden gebruikt op een computer, laptop en tablet.

Verder lezen
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 

VNG:Handleiding Handhavingpraktijk

Publicatiedatum: 18 oktober 2019