Cultuurhistorie in ruimtelijke ordening

Bestemmingsplannen en cultuurhistorie

De laatste jaren heeft het begrip cultureel erfgoed zich verbreed. Overal in onze leefomgeving zijn sporen van een cultuurhistorische ontwikkeling terug te vinden. Door deze waarden te onderzoeken, te waarderen en op te nemen in het beleid kan de geschiedenis van een plek een plaats krijgen bij nieuwe ontwikkelingen.

Als gevolg van het beleid Modernisering Monumentenzorg is per 1 januari 2012 in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.6.1) bepaald dat gemeenten verplicht zijn cultuurhistorie mee te wegen bij het opstellen van het bestemmingsplan. Niet alleen de cultuurhistorische waarden in de grond (archeologie) maar ook boven de grond moeten meegenomen worden. In de toelichting van het bestemmingsplan moet beschreven worden hoe het bestemmingsplan met deze waarden omgaat. Op de plankaart kunnen cultuurhistorische waarden aangeduid worden met de dubbelbestemming ‘cultuurhistorische waarde’. In de regels bij het bestemmingsplan moet worden omschreven welke voorschriften er aan die bestemming zijn gekoppeld.

Verder lezen:
> Erfgoed in bestemmingsplannen (RCE handreiking erfgoed en ruimte)
> Handreiking cultuurhistorische waarden in bestemmingsplan (Mooi Noord-Holland)

 

Gebiedsvisies c.q. gebiedsontwikkeling en cultuurhistorie

Voorafgaand aan het opstellen van een bestemmingsplan stelt de gemeente een gebiedsvisie op van het te ontwikkelen gebied. Bij het opstellen van deze visie moet de gemeente ook aangeven hoe er in de ontwikkeling rekening moet worden gehouden met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden. Door deze waarden vroeg in het proces te onderzoeken en te benoemen kan het specifieke karakter van de plek en de historische kwaliteit de toekomstige ontwikkeling van het gebied versterken. Cultuurhistorie kan daarbij als een rode draad door het proces lopen om de beoogde doelen en programma’s met elkaar te verbinden.

> Voorbeelden gebiedsontwikkeling in de RCE projectenbank Cultuurhistorie

> Voorbeelden van duurzame ruimtelijke ontwikkeling: ruimte met toekomst

Publicatiedatum: 8 augustus 2018