Aanwijzing Rijk

Rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten

(Info via Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wijst de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onroerende zaken aan als beschermd monument. Stads- en dorpsgezichten worden mede door de minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen.

Vóór aanwijzing vraagt de Rijksdienst advies aan burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het monument ligt, eventueel aan gedeputeerde staten van de provincie, en aan de Raad voor Cultuur. Deze adviezen tellen mee in het besluit over aanwijzing. Na aanwijzing worden rijksmonumenten opgenomen in het Monumentenregister. In het monumentenregister zijn alle beschrijvingen van de monumenten opgenomen. Sommige omschrijvingen zijn heel summier. Dit betekent niet dat het pand minder monumentale waarden heeft. De bescherming omvat altijd het hele pand en/of object, tenzij in de beschrijving is opgenomen dat onderdelen niet onder de bescherming als monument vallen. Vrijstaande bijgebouwen die in de beschrijving zijn opgenomen, vallen ook onder de bescherming als monument.

Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2013

(Info via Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Met ingang van 1 januari 2013 geldt de Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2013. In deze beleidsregel wordt de lijn van de Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2009 voortgezet. Sinds 1 januari 2009 richt de Rijksdienst zich op het aanwijzen van beschermde monumenten die zijn opgenomen in zogenaamde aanwijzingsprogramma’s. Uit de periode van vóór 1940 gaat het om het aanwijzingsprogramma van monumenten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor de periode 1940 of later is er het aanwijzingsprogramma topmonumenten uit de Wederopbouwperiode 1959 tot en met 1965, dit in navolging op de ‘top 100’ uit de periode 1940 tot en met 1958. Voor de archeologische monumenten blijft het aanwijzingsprogramma gericht op het beschermen van monumenten die bijdragen aan een evenwichtiger monumentenbestand.

Publicatiedatum: 20 april 2017