Landelijke financieringsmogelijkheden

(bron  via rijksoverheid.nl)

Belastingaftrek voor eigenaar van Rijksmonumentale woonhuis

Eigenaren van een woonhuis dat is beschermd als rijksmonument kunnen aanspraak maken op belastingaftrek voor de onderhoudskosten. Maximaal 80% van de kosten komen voor aftrek in aanmerking. Het is mogelijk vooraf de aftrekbare maatregelen door de dienst vast te laten stellen. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de belastingdienst. Eerder heeft de minister voorgesteld deze regeling te vervangen door een lening maar voorlopig is dit uitgesteld.

Lening voor rijksmonumentaal woonhuis

Eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis of een rijksmonumentale boerderij zonder agrarische functie komen in aanmerking voor een lening met lage rente: de Restauratiefonds-hypotheek. De rente van de Restauratiefonds-hypotheek ligt 5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. Meer informatie is te lezen op de website van het Restauratiefonds.

Sinds 1 juni 2017 kunnen eigenaren van Rijksmonumenten energiebesparende maatregelen ook meefinancieren bij het Restauratiefonds.

Subsidie en lening voor overige rijksmonumenten

Voor een rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een klooster, molen of vuurtoren, kan er instandhoudingssubsidie aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De instandhoudingssubsidie is bedoeld om het rijksmonument in goede staat te houden en wordt over een periode van 6 jaar uitgekeerd. (Lees verder over de instandhoudingssubsidie – BRIM)

Eigenaren van een rijksmonument zonder woonhuisfunctie kunnen een laagrentende lening krijgen van het Restauratiefonds. In sommige gevallen kan men in aanmerking komen voor een Restauratiefondshypotheek of een Restauratiefondsplus-hypotheek. Er mag dan niet al instandhoudingssubsidie zijn aangevraagd of ontvangen voor dezelfde restauratie.

De regelingen financieren alleen de kosten voor onderhoud en instandhouding van het monument. Verbeteringen aan het pand zijn niet subsidiabel. Welke kosten wel subsidiabel zijn, is vastgelegd in de BRIM leidraad 2013.

Verder lezen:
Leidraad voor berekening subsidiabele kosten 2013 (RCE)

Stimulering herbestemming

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten. De regeling geldt voor Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten én cultuurhistorisch waardevolle panden.  De Rijksoverheid kan bijdragen in de kosten om de haalbaarheid van een herbestemming te onderzoeken en om het monument in de tussentijd wind- en waterdicht te houden. Woonhuizen zijn en blijven uitgesloten van de regeling.

Lening voor nieuwe functie kerk

Kerken kunnen voor meer functies worden gebruikt als ze worden aangepast met extra faciliteiten, zoals sanitair of een keuken. Als de kerk een rijksmonument is, kan een lening met lage rente aangevraagd worden om noodzakelijke aanpassingen te bekostigen: de  Kerken Nevenfunctie-lening. Een eigenaar van een rijksmonumentale kerk kan ook in aanmerking komen voor een instandhoudingssubsidie. Het is niet mogelijk om voor dezelfde aanpassing zowel een lening als een subsidie te krijgen.

Brim-regeling

De overheid stimuleert eigenaren van rijksmonumenten planmatig onderhoud te plegen en zo grote, dure restauraties te voorkomen. Dat doet ze met de instandhoudingsregeling, het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013). De instandhoudingsregeling biedt ook de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het onderhouden van monumentale groengebieden.

De belangrijkste wijzigingen in Brim 2013:

  • De reguliere subsidie is alleen nog bestemd voor onderhoud en niet meer voor (deel)restauraties. De eigenaar stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op.
  • Elke eigenaar moet de helft van de onderhoudskosten zelf betalen of andere bronnen aanboren – voorheen was dat 35 procent of 40 procent. Een vast percentage vereenvoudigt de regeling en er kunnen zo meer aanvragen gehonoreerd worden.
  • Er wordt meer maatwerk geleverd bij het bepalen van de maximaal subsidiabele kosten.

Verder lezen:

Informatie Brim van de RCE 
> Veelgestelde vragen Brim op Monumenten.nl
> brief van de minister (29 juni 2015)

 

Subsidieregeling Instandhouding Monumenten

Wijziging Subsidieregeling Instandhouding Monumenten d.d. 25 februari 2016: klik hier

(o.a. € 20 miljoen extra voor de grote monumenten)

22 april 2016: Lees hier de hele brief van de minister als reactie op de brief van de Raad voor Cultuur

Lees hier de samenvatting van de brief van de minister

Publicatiedatum: 26 juli 2017