Beleidsstukken

Modernisering Monumentenzorg (MoMo)

(info via rijksoverheid.nl)

De Rijksoverheid wil de monumentenzorg moderniseren. Onder meer door gemeenten en provincies in hun ruimtelijke ordening rekening te laten houden met cultureel erfgoed. De 3 hoofdpunten waarop de monumentenzorg wordt gemoderniseerd staan beschreven in de

1. Nieuwe bestemmingen voor oude gebouwen
Leegstaande monumenten moeten meer worden hergebruikt. Dit voorkomt leegstand en verval en behoudt monumenten voor de toekomst.

2. Eenvoudige regelgeving voor eigenaren monumenten
Het moet voor eigenaren gemakkelijker worden om een monument te onderhouden. Om dit te bereiken heeft de Rijksoverheid het volgende besloten:
– Vergunningen voor verbouwing of restauratie worden sneller verleend. Voor gemeentelijke en provinciale monumenten geldt niet meer de uitgebreide procedure van 26 weken, maar de reguliere van 8 weken.
– Voor ‘eenvoudige’ ingrepen bij rijksmonumenten is de proceduretijd teruggebracht van 26 weken naar 8 weken. (Ingrijpende wijzigingen, sloop, hergebruik en reconstructie van Rijksmonumenten blijven ‘adviesplichtig’ voor de RCE en blijven de ‘uitgebreide’ procedure van 26 weken.
– Voor een aantal kleine ingrepen in rijksmonumenten is helemaal geen vergunning meer nodig.

3. Cultuurhistorie onderdeel van ruimtelijke plannen
De Rijksoverheid wil dat er in de monumentenzorg niet alleen oog is voor het monument zelf, maar ook voor de omgeving ervan: het zogenaamde gebiedsgerichte erfgoedbeleid. Binnen het gebiedsgerichte erfgoedbeleid wordt in de ruimtelijke ordening standaard rekening gehouden met het aanwezige cultureel erfgoed. Zo kan een gemeente bepalen dat een torenflat niet zomaar naast een monument mag worden gebouwd. Sinds 1 januari 2012 moeten gemeenten in hun bestemmingsplannen aangeven welke cultuurhistorische waarden (zoals monumenten en archeologische vindplaatsen) er in hun gemeente aanwezig zijn en hoe ze deze willen beschermen. Hierdoor kunnen burgers en belanghebbenden in een vroeg stadium aangeven of er cultureel erfgoed is dat bescherming verdient. Dit hoeft niet te wachten totdat iemand een vergunningaanvraag doet voor het gebied. Ook is het voor ontwikkelaars van tevoren duidelijk hoe de gemeente aanwezige cultuurhistorische waarden wil beschermen.

Beleidsbrief modernisering monumentenzorg (september 2009)
> Rapport Andersson Elffers FeliX ‘Gemeenten MoMo proof’ (2010)
In dit rapport wordt toegelicht wat een gemeente (klein/middelgroot/groot) nodig heeft om aan het MoMo beleid van  het rijk te kunnen voldoen.

 Rijksbeleid Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte.

In het gebiedsgerichte erfgoedbeleid wordt in de ruimtelijke ordening standaard rekening gehouden met het aanwezige cultureel erfgoed. Het kabinet heeft in de Visie erfgoed en ruimte (juni 2011) 5 prioriteiten in het gebiedsgerichte erfgoedbeleid aangewezen. De 5 prioriteiten geven aan hoe het Rijk er de komende jaren voor wil zorgen dat monumentenzorg een rol speelt in de ruimtelijke ordening.

 Provinciale structuurvisie

De Structuurvisie is meestal de opvolger of vervanger van het Streekplan. Veel provincies noemen hun structuurvisie ‘Omgevingsvisie’ of ‘Omgevingsplan’. In tegenstelling tot de Provinciale verordening, is de structuurvisie een strategisch beleidsdocument dat alleen bindend is voor de provincie zelf. In de provinciale structuurvisie wordt cultureel erfgoed ook meegenomen.

Verder lezen: www.cultureelerfgoed.nl/handreikingerfgoedenruimte

 

Publicatiedatum: 10 januari 2018