Herbestemming

HERBESTEMMING

Een vaak gehoorde klacht is dat regelgeving de mogelijkheden voor herbestemming beperkt. Natuurlijk kan regelgeving een hobbel zijn op het pad naar een nieuwe gebruiksfunctie voor een gebouw. Ervaringen gedeeld in het Nationale Programma Herbestemming tonen aan dat projecten soms lastig van de grond komen, maar het heeft al vele prachtige voorbeelden en kennis opgeleverd. De aanhouder kan wel degelijk winnen en doordat vele partijen met elkaar samenwerken zal succes steeds vaker het eindresultaat zijn. Hoe aktiever het leegstandsbeleid van een gemeente is, hoe minder herbestemming een opgave wordt.

Ook specifieke lokale regelgeving kan projecten bemoeilijken. Om dit aan te pakken zijn hier voorbeelden uit Eindhoven en Zaanstad hoe te ‘ontregelen’. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in 2010 een Nationaal Programma Herbestemming in het leven geroepen om herbestemming van karakteristiek vastgoed te stimuleren. De rijksdienst wil samen met andere partijen oplossingsrichtingen vinden voor de toenemende leegstand van dit vastgoed. Alle kennis die binnen het programma wordt opgedaan, is vrij toegankelijk voor iedereen. Op www.kennisbankherbestemming.nu staat onder meer een projectenbank met beschrijvingen van gerealiseerde projecten. Ook staan er dossiers met kennis over allerhande aspecten rond herbestemming.

Verder lezen:
> Informatie herbestemming RCE 

 

H-TEAM

Via het Herbestemmingsteam, of liever het H-team, wordt de praktijk van herbestemming voorlopig als onderwerp op de agenda gehouden en onder de belangstelling van het grotere publiek. Het team werd op 24 juni 2010 opgericht. Zij besteden aan alle facetten aandacht, bestuurlijk, bouwend, ontwerpend, historisch, vanuit de rol als eigenaar of het proces op zich.

Verder lezen:
> Visie en taak H-Team

> Herbestemming.nu

 

HERBESTEMMING  KERKEN

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseert ontmoetingen met alle betrokken partijen om gezamenlijk tot een oplossing te komen hoe vrijkomende kerken en kloosters her te bestemmen en zo voor de toekomst te bewaren.

Kerkbesturen en kloosterordes zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het voortbestaan van de gebouwen, maar de overheid is al langdurig partij door de financiële ondersteuning bij de instandhouding. Voor omwonenden zijn deze monumenten karakteristiek voor hun buurt en zij voelen zich met deze vaak fraaie gebouwen verbonden. De rijksdienst besteedt hier de komende tijd bijzondere aandacht aan.

Bron: Tijdschrift van de RCE, 2014, nr. 1

 

 

 

Publicatiedatum: 26 juli 2017