Groen beschermd in bestemmingsplan

Uitsnede van het bestemmingsplan Binnenstad met het cultuurhistorisch waardevol groengebied de Nieuwe Plantage.

Uitsnede van het bestemmingsplan Binnenstad met het cultuurhistorisch waardevol groengebied de Nieuwe Plantage.

De zorg voor erfgoed  is meestal gericht op rode monumenten. De gemeente Delft is al een aantal jaren bezig met het beschermen van de groene monumenten zoals parken, begraafplaatsen en  plantsoenen. Hiervoor werkt Monumentenzorg van de gemeente Delft samen met de collega’s van de afdelingen Ruimte, Beheer en het Ingenieursbureau om zo tot een integraal gedragen beleid te komen voor het instandhouden van cultuurhistorisch waardevolle groengebieden.

In Delft is door de afdelingen Ruimte en Monumenten een methode ontwikkeld om cultuurhistorische waarden te beschermen via het bestemmingsplan. Op de kaart krijgt een cultuurhistorisch waardevol groengebied de dubbelbestemming cultuurhistorie. Aan deze dubbelbestemming is vervolgens een omgevingsvergunning (de vroegere aanlegvergunning) gekoppeld. In de Beleidsregel cultuurhistorisch waardevolle groengebieden 2013 is het toetsingskader voor de vergunning aangegeven. Alleen ingrepen die een wijziging van het oorspronkelijk ontwerp of plan inhouden en de cultuurhistorische waarden schaden zijn vergunningplichtig. Onderhoud en werkzaamheden in het kader van een instandhoudingsplan zijn vergunningsvrij. De beleidsregel werkt dus deregulerend.

Voorwaarde voor het opstellen van een beleidsregel is wel dat van te voren inhoudelijk alles goed is afgekaart. In Delft is eerst een inventarisatie en waardenstelling van cultuurhistorisch waardevol groen uitgevoerd, Inventarisatie en waardenstelling cultuurhistorisch groen tot 1940.16 groene parels als spiegels van de tijd. Daarnaast waren in de inventarisatie van de wederopbouw, Naoorlogse architectuur en stedenbouw 1940-1970, ook groengebieden meegenomen. Op basis van beide rapporten is een selectie van cultuurhistorisch waardevolle groengebieden gemaakt die vervolgens i n de beleidsregel zijn opgenomen.

Het voordeel van een beleidsregel is dat die flexibel kan worden aangepast, in tegenstelling tot een bestemmingsplan. De beleidsregel wordt fasegewijs ingevoerd: steeds worden bij een herziening van een bestemmingsplan de betreffende groengebieden met de dubbelbestemming cultuurhistorie opgenomen.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Delft.

Publicatiedatum: 8 augustus 2018